Sarana Praktek 2

Sarana Praktek 2

Hidroponik dengan Sistem Aeroponik

sarana praktek9sarana praktek9sarana praktek11sarana praktek11

 

Hidroponik dengan Sistem Irigasi Tetes

sarana praktek10sarana praktek10

 

Koleksi  tanaman hias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah Pangan Lestari

sarana praktek5sarana praktek5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroponik dengan Sistem DFT

sarana praktek8sarana praktek8

 

 

 

 

 

 

 

 

sarana praktek7sarana praktek7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahan Praktik

sarana praktek13sarana praktek13sarana praktek12sarana praktek12