Sarana Praktek 1

Sarana Praktek 1

Alat dan Mesin Pertanian

sarana praktek2sarana praktek2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah Kompos

sarana praktek3sarana praktek3sarana praktek4sarana praktek4

Laboratorium Kultur Jaringan

sarana praktek14sarana praktek14sarana praktek15sarana praktek15

Laboratorium Agens Hayati

sarana praktek6sarana praktek6

 

Laboratorium Pengolahan Hasil

Lab HasilLab Hasil